• Description slide 1

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. 

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. 

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

Vizitas į Paryžių 2022 metų gegužės 10-14 dienomis

2022 m. gegužės 10 - 14 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuoto Erasmus+ programos projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo stebėjimo vizitas, kuriame dalyvavo 7 Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų (Jovaro, „Juventos“, Gegužių, Salduvės, Rėkyvos, Zoknių progimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos) draugiška vadovų ir mokytojų komanda.  

Pirmąją projekto dieną Paryžiuje lankėmės viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje ir pameistrystės centre „Lycee Belliard“. Stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, susipažinome su pameistrių, konditerio, virėjo, padavėjo profesijomis, jų rengimo strategijomis, apžiūrėjome įranga, mokymo patalpas, diskutavome apie profesinį pasirinkimą.

Susipažinome su ,,Chapiteux Turbulences“ centru, kuriame ugdoma apie 50 autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių. Centro paskirtis - sukurti savirealizacijos (mokymosi, darbo) galimybes sutrikimus turintiems žmonėms, kuriems virš 18. Jie čia ne tik gali įgyti profesijos (siuvimo, dainavimo, maketavimo su ,,Photoshop“ programa, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio ir kt.) pagrindų, bet ir įsidarbinti. 

Atvykę į centrą, stebėjome kūrybinio proceso veiklas (meno terapija kuriant spektaklį, poeziją, dalyvaujant gimnastikos repeticijose, dailės studijos užsiėmimuose, gaminant maistą, aptarnaujant klientus, darbuojantis siuvimo dirbtuvėse). Apžiūrėjome ir įsigijome unikalių gaminių. 

,,Chapiteux Turbulents“ centre sutikome čia dirbantį Benjamin Lasieur – vieną pagrindinių prancūzų filmo ,,Ypatingieji“ aktorių (režisierius Olivier Nakache, sukūręs ir didelio pripažinimo sulaukusį filmą ,,Neliečiamieji“). Aptarėme suaugusių žmonių įtraukųjį ugdymą, ypatingų žmonių įtraukimo į darbo rinką sistemą, visuomenės bei individualių poreikių galimybių suderinimą.

Pameistrystės licėjuje „Campus des métiers et de l'entreprise“ susipažinome su Prancūzijos profesinio orientavimo sistema. Čia rengiami specialistai, kurie siuva batus, rankines, aptraukia oda ar kita medžiaga baldus, geba atlikti suvirinimo, metalo apdirbimo darbus. Greta profesinio mokymo programos vykdoma ir bendrojo ugdymo programa tiems, kurie nori įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Ugdytinis, įgijęs profesiją, net 6 metus gali keliauti po Prancūziją, įsidarbinti su centru bendradarbiaujančiose įmonėse: ieškoti patinkančios veiklos pagal įgytą kvalifikaciją ar panirti į naujos patirties bei įgūdžių paieškas. 

Licėjus, turintis 50 filialų visoje Prancūzijoje, bendradarbiauja net su 30 000 socialinių partnerių, taip siekdamas tobulinti savo ugdytinių profesinius gebėjimus. Ypatingas dėmesys teikiamas mentorystei: mokiniai, parengę ir apsigynę baigiamąjį darbą, tampa ,,bendrakeleiviais“ - pagalbininkais tiems, kurie tik pradeda savo mokymąsi. Apie licėjų pasakoję jo darbuotojai nuolat pabrėžė, kad didžiulis dėmesys skiriamas tam, kad žmogui atrastų tai, kas jam tikrai patinka, ir realizuotų save džiaugsmą teikiančioje veikloje.       

Paskutinę projekto dieną lankėmės Emilio Zolia vardu pavadintoje pradinėje mokykloje, kurios išskirtinumas - savita institucinė pedagogika ir nuosekliai diegiami demokratinės mokyklos principai.  Šioje mokykloje mokosi 325 mokiniai iš 40 skirtingų šalių. Joje galioja trys pagrindinės taisyklės: ,,nesityčiok“, ,,nesimušk“ ir ,,išklausyk kitą iki galo“. Siekiant stiprinti mokinių atsakomybę, motyvaciją, įsitraukimą, veikia skatinimų sistema: klasės turi savo sugalvotą ,,valiutą” („blusas”, „vinis”, „kopūstus” ir kt.), kurios galima užsidirbti tinkamu elgesiu, geru mokymusi, susitarimų laikymusi, o netekti - už neatliktas užduotis, taisyklių, susitarimų nesilaikymą. 

Ypatinga šios mokyklos patirtis - ketvirtadieniais vykstantys klasės tarybos susirinkimai, kurie protokoluojami susirinkimų knygoje. Mokiniai klasės tarybos susirinkime gali pasisakyti šiomis kryptimis: ,,Aš kritikuoju…“, ,,Aš apgailestauju…“; ,,Aš džiaugiuosi…“, ,,Aš siūlau…“. Kiekvienas mokinys klasėje turi savo pareigas, kurios keičiamos po kiekvienų atostogų.

Visose lankytose institucijose sutikome savanoriaujančių įvairaus amžiaus žmonių, kurie realizuoja save, padeda ugdytiniams ir talkina pedagogams.

Viso projekto susitikimo Paryžiuje metu šiauliečių komandą globojo 20 metų Prancūzijoje gyvenanti, Sorbonos universitetą baigusi ir jame dėstytojaujanti lietuvė Dr. Giedrė Cibulskaitė–Veršinskienė. 

Dalyvavimas ,,erasmus + “ programos projekto ,,ugdymo karjerai sistemos tobulinimas šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose” mobilumo veiklose

Balandžio 25-29 dienomis Zoknių progimnazijos karjeros ugdymo specialistė Lina Sakalienė dalyvavo mobilumo veikloje, susijusioje su kursais pagal ,, Erasmus + “ programą, kurie vyko Joensuu mieste, Suomijoje. Kursuose dalyvavo 12 Šiaulių miesto mokytojų bei karjeros ugdymo specialistų. Lankydamiesi Riverijoje (Engl. Riveria) - didžiausioje profesinėje mokykloje Šiaurės Karelijoje, svečiai buvo supažindinti su Suomijos švietimo ir ugdymo karjerai sistema, domėjosi mokinių verslumo ugdymu bei ruošimusi karjerai. Viešnios taip pat susipažino su ugdymo karjerai ypatybėmis ankstyvajame bei vyresniajame mokykliniame amžiuje, domėjosi ankstyvąja mokinių integracija į darbo rinką.