• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 09 01

KARJERA – VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTI ASMENIUI IR VISUOMENEI REIKŠMINGŲ ASMENS MOKYMOSI, SAVIRAIŠKOS IR DARBO PATIRČIŲ SEKA.
 
KARJEROS PASLAUGŲ ĮSTATYMINĖ BAZĖ:
 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose

Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas

Karjeros paslaugų teikmo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas

 KARJEROS PASLAUGŲ TIKSLAS
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 
UŽDAVINIAI
Siekiama, kad mokiniai:
 
pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
butų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.
 
KARJEROS KOMPETENCIJOS
Asmenybės ypatumų pažinimas (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis).
Karjeros galimybių pažinimas (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį).
Karjeros planavimas (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą).
Karjeros realizavimas (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
 
PAGRINDINĖS KARJEROS PASLAUGŲ VEIKLOS:
 
Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas. 
Ugdymo priemonių parinkimas ir gavimas.
Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose.
Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai
Karjeros seminarai.
Mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu.
 
Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika. 
Mokinio karjeros plano ir portfolio sudarymas.
Mokinio karjeros planų periodiniai aptarimai.
Individualios ir grupinės konsultacijos.
E konsultacijos nacionaliniu mastu.
Sudėtingiausių psichologinių asmens ypatumų, svarbių karjerai, vertinimas.
Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas ir įvertinimas.
 
Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas. 
Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT sistemose.
Karjeros informavimo renginiai.
Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.
E aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).
 

PROFESINIS INFORMAVIMAS INTERNETE 

Informacijos paieška internetinėse svetainėse


Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai

www.euroguidance.lt - testai pateikti skyrelyje “Karjeros planavimo žingsniai”., www.renkuosias.lt - interesų ir gebėjimų klausimynas.
www.ldb.lt - diferencinis diagnostinis ir darbo paieškos aktyvumo klausimynai; interesų profilis; asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; sėkmės poreikio įvertinimo skalė.

Profesijos

www.karjera.puslapiai.lt - profesijų aprašai su nuotraukomis; giminiškos profesijos; susisteminta informacija, galinti padėti pasirinkti profesiją.
www.aikos.smm.lt - Lietuvos profesijų klasifikatorius.
www.euroguidance.lt - el. knygų “Profesijų aplankas”, “Beveik šimtas profesijų Jums”, Profesijų vadovas 2007” versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą “Tavo karjeros mokykla”.
www.studijos.tv3.lt- profesijų aprašai, informacija būsimiems studentams.

Įsidarbinimo galimybės

www.euroguidance.lt - el. knygų “ pagalbą ieškantiems darbo”, “Naudingi patarimai ieškantiems darbo” versijos.
www.ldb.lt - Lietuvos darbo birža.